Quincy Public Schools Grades 9-12 Pre-Registration
Quincy, Massachusetts
 
This form is to pre-register your student for Grades 9-12 in the 2023-2024 school year to their neighborhood district.  If you are not sure of your school district, please refer to the QPS Street Directory found at www.quincypublicschools.comYou will be contacted to set up an appointment to register for school; appointments may be at a school site or at Central Registration.
 
In order to register for and attend Quincy Public Schools, students must be residents of Quincy, Massachusetts.
 
 
昆西公立学校 9-12 年级预注册
马萨诸塞州昆西

此表格用于在 2023-2024 学年为您的学生在其附近地区预先注册 9-12 年级。如果您不确定您所在的学区,请参阅 www.quincypublicschools.com 上的 QPS Street Directory。将与您联系以预约注册学校;约会可能在学校网站或中央登记处。

为了注册和就读昆西公立学校,学生必须是马萨诸塞州昆西的居民。
 
 
Pré-matrícula das Escolas Públicas Quincy 9-12
Quincy, Massachusetts

Este formulário é para pré-registrar seu aluno para as séries 9-12 no ano letivo de 2023-2024 no distrito de seu bairro. Se você não tem certeza do seu distrito escolar, consulte o QPS Street Directory encontrado em www.quincypublicschools.com. Você será contatado para marcar um horário para se matricular na escola; os compromissos podem ser em uma escola ou na Central de Registro.

Para se inscrever e frequentar as Escolas Públicas de Quincy, os alunos devem ser residentes de Quincy, Massachusetts.
 
 
Quincy Public Schools Grados 9-12 Preinscripción
Quincy, Massachusetts

Este formulario es para preinscribir a su estudiante para los grados 9-12 en el año escolar 2023-2024 en el distrito de su vecindario. Si no está seguro de su distrito escolar, consulte el directorio de calles de QPS que se encuentra en www.quincypublicschools.com. Se le contactará para programar una cita para registrarse en la escuela; las citas pueden ser en un sitio escolar o en el Registro Central.

Para registrarse y asistir a las Escuelas Públicas de Quincy, los estudiantes deben ser residentes de Quincy, Massachusetts.
 
 
Đăng ký trước của Trường Công lập Quincy Lớp 9-12
Quincy, Massachusetts

Mẫu đơn này là để đăng ký trước cho học sinh của bạn Lớp 9-12 trong năm học 2023-2024 tại khu vực lân cận của chúng. Nếu bạn không chắc về khu học chánh của mình, vui lòng tham khảo Danh mục Đường phố QPS có tại www.quincypublicschools.com. Bạn sẽ được liên hệ để đặt lịch hẹn đăng ký học; các cuộc hẹn có thể tại địa điểm trường học hoặc tại Trung tâm Đăng ký.

Để đăng ký và theo học Trường Công Quincy, học sinh phải là cư dân của Quincy, Massachusetts.
 
Student Birthdate / 学生生日 / Data de Nascimento do Aluno / Fecha de nacimiento del estudiante / Ngày sinh của sinh viên *
Month / 月 / Mês / Mes / ThángDay Day / 日 / Dia / Día / NgàyYear / 年 / Ano / Año / Năm
you must have at least one item