Quincy Public Schools Open Enrollment/Kindergarten
Quincy, Massachusetts
 
This form is to request Open Enrollment for the 2024-2025 school year to a school outside your neighborhood district.  If you are not sure of your school district, please refer to the QPS Street Directory found at www.quincypublicschools.com.  Please register your child for Kindergarten at their home school beginning in January 2024.
 
Kindergarten students must be 5 years old on or before August 31, 2024.
 
In order to register for and attend Quincy Public Schools, students must be residents of Quincy, Massachusetts.
 
昆西公立学校开放招生/幼儿园
马萨诸塞州昆西

此表格用于申请 2024-2025 学年向您所在社区以外的学校开放注册。如果您不确定您所在的学区,请参阅 www.quincypublicschools.com 上的 QPS Street Directory。请从 2024 年 1 月开始,为您的孩子在其家庭学校注册幼儿园。
 
幼儿园学生必须在 2024 年 8 月 31 日或之前年满 5 岁。

为了注册和就读昆西公立学校,学生必须是马萨诸塞州昆西的居民。
 
Inscrições abertas/jardim de infância das escolas públicas de Quincy
Quincy, Massachusetts

Este formulário é para solicitar matrículas abertas para o ano letivo de 2024-2025 para uma escola fora do distrito do seu bairro. Se você não tem certeza do seu distrito escolar, consulte o QPS Street Directory encontrado em www.quincypublicschools.com. Por favor, registre seu filho no jardim de infância em sua escola de origem a partir de janeiro de 2024.
 
Os alunos do jardim de infância devem ter 5 anos de idade até 31 de agosto de 2024.

Para se inscrever e frequentar as Escolas Públicas de Quincy, os alunos devem ser residentes de Quincy, Massachusetts.
 
Inscripción Abierta/Kindergarten de las Escuelas Públicas de Quincy
Quincy, Massachusetts

Este formulario es para solicitar la inscripción abierta para el año escolar 2024-2025 en una escuela fuera del distrito de su vecindario. Si no está seguro de su distrito escolar, consulte el directorio de calles de QPS que se encuentra en www.quincypublicschools.com. Inscriba a su hijo para el jardín de infantes en su escuela local a partir de enero de 2024.
 
Los estudiantes de jardín de infantes deben tener 5 años cumplidos el 31 de agosto de 2024 o antes.

Para registrarse y asistir a las Escuelas Públicas de Quincy, los estudiantes deben ser residentes de Quincy, Massachusetts.
 
Trường Công lập Quincy Ghi danh Mở rộng / Mẫu giáo
Quincy, Massachusetts

Mẫu đơn này là để yêu cầu Ghi danh Mở rộng cho năm học 2024-2025 đến một trường bên ngoài khu vực lân cận của bạn. Nếu bạn không chắc về khu học chánh của mình, vui lòng tham khảo Danh mục Đường phố QPS có tại www.quincypublicschools.com. Vui lòng ghi danh cho con em quý vị vào lớp Mẫu giáo tại trường học tại nhà của chúng bắt đầu từ tháng Giêng năm 2024.
 
Học sinh mẫu giáo phải được 5 tuổi vào hoặc trước ngày 31 tháng 8 năm 2024.

Để đăng ký và theo học Trường Công Quincy, học sinh phải là cư dân của Quincy, Massachusetts.
Student Birthdate *
MonthDayYear
(Birthdate must be on or before August 31, 2019 to be eligible for Kindergarten enrollment.)