Quincy Public Schools Kindergarten Pre-Registration
Quincy, Massachusetts
 
This form is to pre-register your Kindergarten student for the 2022-2023 school year to their neighborhood district.  If you are not sure of your school district, please refer to the QPS Street Directory found on the QPS Website (quincypublicschools.com).  You will be contacted to set up an appointment to complete the registration process in person beginning in mid-February and continuing through to the end of June. Appointments may be at a school site or at Central Registration office.
 
Kindergarten students must be 5 years old on or before August 31, 2022. 
 
In order to register for and attend Quincy Public Schools, students must be residents of Quincy, Massachusetts.
 
 
昆西公立学校幼儿园预注册
马萨诸塞州昆西

此表格用于将 2022-2023 学年的幼儿园学生预先注册到他们所在的社区。如果您不确定您所在的学区,请参阅 QPS 网站 (quincypublicschools.com) 上的 QPS Street Directory。将与您联系以安排从 2 月中旬开始到 6 月底亲自完成注册过程的预约。约会可以在学校现场或中央注册办公室。
 
幼儿园学生必须在 2022 年 8 月 31 日或之前年满 5 岁。

为了注册和就读昆西公立学校,学生必须是马萨诸塞州昆西的居民。
 
 
 
Pré-inscrição do jardim de infância das escolas públicas de Quincy
Quincy, Massachusetts

Este formulário é para pré-registrar seu aluno do jardim de infância para o ano letivo de 2022-2023 no distrito de seu bairro. Se você não tiver certeza do seu distrito escolar, consulte o QPS Street Directory encontrado no site da QPS (quincypublicschools.com). Você será contatado para marcar um horário para concluir o processo de registro pessoalmente, começando em meados de fevereiro e continuando até o final de junho. As nomeações podem ser em uma escola ou no escritório central de registro.
 
Os alunos do jardim de infância devem ter 5 anos de idade até 31 de agosto de 2022.

Para se matricular e frequentar as Escolas Públicas de Quincy, os alunos devem ser residentes de Quincy, Massachusetts.
 
 
Preinscripción para kínder en las Escuelas Públicas de Quincy
Quincy, Massachusetts

Este formulario es para preinscribir a su estudiante de jardín de infantes para el año escolar 2022-2023 en el distrito de su vecindario. Si no está seguro de su distrito escolar, consulte el directorio de calles de QPS que se encuentra en el sitio web de QPS (quincypublicschools.com). Lo contactaremos para programar una cita para completar el proceso de registro en persona a partir de mediados de febrero y hasta fines de junio. Las citas pueden ser en un sitio escolar o en la oficina central de registro.
 
Los estudiantes de jardín de infantes deben tener 5 años cumplidos el 31 de agosto de 2022 o antes.

Para registrarse y asistir a las Escuelas Públicas de Quincy, los estudiantes deben ser residentes de Quincy, Massachusetts.
 
 
Đăng ký trước Mẫu giáo của Trường Công lập Quincy
Quincy, Massachusetts

Mẫu đơn này là để đăng ký trước cho học sinh Mẫu giáo của bạn cho năm học 2022-2023 đến khu vực lân cận của họ. Nếu bạn không chắc về khu học chánh của mình, vui lòng tham khảo Danh bạ Đường phố QPS trên Trang web QPS (quincypublicschools.com). Bạn sẽ được liên hệ để sắp xếp một cuộc hẹn để hoàn tất quy trình đăng ký trực tiếp bắt đầu từ giữa tháng Hai và tiếp tục đến cuối tháng Sáu. Các cuộc hẹn có thể tại địa điểm trường học hoặc tại văn phòng Đăng ký Trung tâm.
 
Học sinh mẫu giáo phải đủ 5 tuổi vào hoặc trước ngày 31 tháng 8 năm 2022.

Để đăng ký và theo học Trường Công Quincy, học sinh phải là cư dân của Quincy, Massachusetts.
 
 
Student Birthdate / 学生生日 / Data de Nascimento do Aluno / Fecha de nacimiento del estudiante / Ngày sinh của sinh viên *
Month / 月 / Mês / Mes / ThángDay / 日 / Dia / Día / NgàyYear / 年 / Ano / Año / Năm
(Birthdate must be on or before August 31, 2017 to be eligible for Kindergarten enrollment.) /(出生日期必须在 2017 年 8 月 31 日或之前才有资格注册幼儿园。)/ (A data de nascimento deve ser em ou antes de 31 de agosto de 2017 para ser elegível para matrícula no jardim de infância.) / (La fecha de nacimiento debe ser el 31 de agosto de 2017 o antes para ser elegible para la inscripción en el jardín de infantes) / (Ngày sinh phải vào hoặc trước ngày 31 tháng 8 năm 2017 để đủ điều kiện nhập học Mẫu giáo.)