Lionbridge အြန္လိုင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္း

 
 
မွ ႀကိဳဆိုပါသည္
Lionbridge ဘာသာစကား သုေတသန
အြန္လိုင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္း။
 
 
 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘာသာစကား သုေတသန ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ စိတ္ဝင္စားသည့္အတြက္ သင့္ကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဤစာရင္းသြင္းေဖာင္ပံုစံအတိုကို ျဖည့္ပါ။ မိနစ္အနည္းငယ္သာ ၾကာပါလိမ့္မည္။
 
ဘာသာစကား သုေတသနပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ အသံနမူနာဖုိင္မ်ားကို ဗမာ ဘာသာစကားျဖင့္ စုစည္းျခင္း ပါဝင္သည္။ အဆိုပါအလုပ္ကို အိမ္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း သို႔မဟုတ္ ကြန္ျပဴတာ အသံုးျပဳၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ အသံသြင္း အလုပ္ၾကာခ်ိန္မွာ ပေရာဂ်က္အလိုက္ ကြာျခားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ ပထမဆံုးေသာ အသံသြင္းရန္အလုပ္ကို ရရွိသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ သင့္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဆက္သြယ္ပါမည္။ ဤအလုပ္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အသက္ ၁၈ႏွစ္အထက္ရွိေသာ မိခင္ဘာသာစကားမွာ ဗမာ ဘာသာစကားျဖစ္ေသာ သူမ်ားကို လိုအပ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ေပးပါ။
 
အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္
 
အဆင့္ျမင့္ေသာ အလိုအေလွ်ာက္ အသံမွတ္သားေရး နည္းပညာကို ပိုေကာင္းလာေစရန္ စုစည္းရရွိေသာ အသံနမူနာဖိုင္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ စုစည္းရရွိေသာ အသံနမူနာဖိုင္မ်ားကို အမည္မေဖာ္ဘဲ ထားရွိမည္ျဖစ္ကာ စီးပြားျဖစ္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ဘယ္ေတာ့မွ ထုတ္ျပန္သြားမည္ မဟုတ္ပါ။ စုစည္းရရွိေသာ အသံနမူနာဖိုင္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သီးသန္႔တည္ရွိေရး မူဝါဒအရ ထိန္းသိမ္းထားရွိပါသည္။
 
သင့္အေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုလာေသာ အလုပ္တစ္ခုတစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါက သို႔မဟုတ္ စိတ္ဆႏၵ မရွိပါက အဆိုပါအလုပ္ကို အၿမဲျငင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ေနာက္ေနာင္တြင္ အလုပ္မ်ား လက္ခံႏိုင္စြမ္း မရွိဟု မေျပာမခ်င္း ေနာက္ေနာင္ အလုပ္မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေမးစရာတစ္ခုခု ရွိပါက ေက်းဇူးျပဳၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို recruitmentWM.tampere@lionbridge.com တြင္ ဆက္သြယ္ပါ။
 
Lionbridge Technologies, Inc.  သည္ ကမာၻအႏွံ႔ ဆက္သြယ္ျဖန္႔က်က္ေရးဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ေပးသည့္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ကုမၸဏီအစုအဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပါင္းမ်ားစြာကို ေပးစြမ္းပါသည္။ Lionbridge သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၀ ၌ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၆၀၀၀ ခန္႔အပ္ထားၿပီး အြန္လိုင္းမွ အုပ္စုဖြဲ႕/အိမ္မွ အလုပ္လုပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူေပါင္း ၃၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္သည္။ ၂၀၁၅ႏွင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ Lionbridge အား Forbes မွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြင္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈအရွိဆံုးေသာ ကုမၸဏီ ၁၀၀စာရင္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီး Common Sense Advisory မွ ကမာၻနံပါတ္တစ္ ဘာသာစကား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကုမၸဏီအျဖစ္ စာရင္းသြင္းခဲ့သည္။

ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္

calendar

ေနာက္ခံအခ်က္အလက္

ကၽြႏု္ပ္၏ မိခင္ဘာသာစကားမွာ ဗမာဘာသာစကား ျဖစ္ပါသည္ * 
ကၽြႏု္ပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္ * 
 

ဆုေငြခ်ီးျမႇင့္ျခင္းဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္

သင့္အေနျဖင့္ ဘယ္လို ဆုေၾကးေငြ ခ်ီးျမႇင့္ခံလိုပါသလဲ။ *
Add the name of the local recruiter below
Add your Skrill account email below

နည္းပညာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္

သင့္တြင္ ရွိေသာ (ရရွိႏိုင္ေသာ) သယ္ရလြယ္ကူသည့္ စက္ကိရိယာမ်ား (ဖုန္း/တက္ဘလက္) *
 
သင့္တြင္ ရွိေသာ (ရရွိႏိုင္ေသာ) ကြန္ျပဴတာမ်ား/လက္ပ္ေတာ့မ်ား၏ Operating system *
 
0/500 စာလံုးအကၡရာမ်ား

အျခားအခ်က္အလက္

ဤအလုပ္အခြင့္အလမ္းအေၾကာင္း သင္ ဘယ္လိုသိရွိခဲ့ပါသလဲ။ *
 
အတည္ျပဳခ်က္
 
- Lionbridge မွ လက္ခံရရွိေသာ စာရြက္စာတမ္း၊ သင္တန္းအေၾကာင္းအရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ပေရာဂ်က္ဆိုင္ရာ အျခားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုခုကို အျခားသူမ်ားထံ ဖြင့္ဟေျပာဆိုျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း သို႔မဟုတ္ မွ်ေဝျခင္း မျပဳလုပ္မည့္အေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္ဘက္က အတည္ျပဳပါသည္။
 
- ကၽြႏု္ပ္ဘက္က တင္ျပမည့္ ေဒတာကို နည္းပညာႏွင့္ သုေတသနဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳခြင့္ကို Lionbridge ထံ ေပးအပ္ထားေၾကာင္း အတည္ျပဳပါသည္
 
- ကၽြႏု္ပ္ႏိုင္ငံ/ေဒသ၏ အခြန္ေကာက္ခံေရး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အသံသြင္းအလုပ္အတြက္ ရရွိေသာ အခေၾကးေငြပမာဏကို ထုတ္ေဖာ္တင္ျပရန္ ကၽြႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္တြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ကၽြႏု္ပ္တြင္ ရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳပါသည္
 
- အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္အားလံုးမွာ မွန္ကန္ၿပီး တိက်မႈရွိေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္ အတည္ျပဳပါသည္။
 
မွတ္ခ်က္ - Lionbridge ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေၾကာင္း ျပသရန္ ဤအခ်က္ကို သင္ အမွန္ျခစ္ရပါမည္။ * 
Secured by Formsite