INSCRIPCIÓ RETRANSMISSIÓ INAUGURACIÓ CURS 2021-2022 | 8 octubre 2021
INSCRIPCIÓN RETRANSMISIÓN INAUGURACIÓN CURSO 2021-2022 | 8 octubre 2021
LIVE BROADCAST 2021-2022 INAUGURATION CEREMONY |
8th October 2021

Responsable del tractament: Universitat Ramon Llull (URL). Finalitat: organització de l’acte i enviament d’informació. Legitimació del tractament: consentiment de la persona interessada, que pot revocar en qualsevol moment. Destinataris de les dades: les dades no es comuniquen a altres persones. Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació adreçant-se a la URL. Més informació sobre tractament de dades per part de la URL.


Responsable del tratamiento: Universidad Ramon Llull (URL). Finalidad: organización del acto y envío de información. Legitimación del tratamiento: consentimiento de la persona interesada, que puede revocar en cualquier momento. Destinatarios de los datos: los datos no se comunican a otras personas. Derechos de las personas interesadas: se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición al tratamiento y solicitud de la limitación dirigiéndose a la URL. Más información sobre tratamiento de datos por parte de la URL.


Responsible for data processing: Ramon Llull University (URL). Purpose: organisation of events and sending of information. Legitimacy of processing: consent of the concerned parties, which may be cancelled at any time. Recipients of the data: data is not sent to third parties. Rights of the interested parties: the right to access, changes, refusal for the processing and request for limitation can be made by contacting the URL. Further information on processing of data by the URL.