calendar
calendar
Tens una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%? (s'haurà d'aportar certificat) *
Has obtingut una beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional durant el curs 2018-2019? *

IMPORTANT:
un cop emplenat aquest formulari, hauràs de SIGNAR-LO, IMPRIMIR-LO i PRESENTAR-LO a l'Oficina de Relacions Internacionals i Estudiants de la URL (c. Claravall, 1-3. Barcelona) en horari de 9h a 18h. El termini de presentació és fins al 28 de febrer de 2019 (l'Oficina romandrà tancada del 24 de desembre de 2018 al 4 de gener de 2019). Juntament amb el formulari, hauràs de presentar la següent documentació:
  • Fotocòpia del DNI/NIE
  • Certificació acadèmica original (descarrega-te-la aquí) atorgada per la Secretaria General del Centre o Facultat de l’estudiant.
  • Per a la submodalitat A.1 de la beca, certificat de discapacitat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33% i document de consentiment de la protecció de dades (descarrega-te'l aquí).
Signatura:
clear

Declaro que he emplenat el formulari d’inscripció de beca Santander-Erasmus 2019-2020 i que són certes les dades d'aquesta sol·licitud, així com tota la documentació presentada, i em comprometo, si obtinc l'ajut, a complir les condicions que s'especifiquen a la convocatòria.

I, perquè 
consti, signo aquest document a Barcelona, ______ de ____________________________ de 20_____


Informació bàsica de protecció de dades

Responsable del tractament: Universitat Ramon Llull Fundació. Finalitat: tramitar les beques a favor dels alumnes de la URL. Legitimació: compliment d’obligació legal i compliment de missió d’interès públic. En base al consentiment de la persona interessada. Destinataris: les dades es podran comunicar a Administracions públiques amb competències en la matèria. Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a Universitat Ramon Llull Fundació. Trobareu informació addicional en aquest enllaç.