ACTE INAUGURAL CURS ACADÈMIC URL 2017-2018

ACTO INAUGURAL CURSO ACADÉMICO URL 2017-2018
INAUGURATION CEREMONY OF THE URL ACADEMIC YEAR 2017-2018

Dimecres, 11 d'octubre | 12 h | Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL
Miércoles, 11 de octubre | 12 h | Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna-URL
Wednesday, 11th October | 12 am | URL Blanquerna School of Communication and International Relations

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN |
REGISTRATION FORM
  
Assistireu a l'Eucaristia? | ¿Asistiréis a la Eucaristía? | Will you attend the Eucharist? *

captcha

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, les dades subministrades s’incorporaran en un arxiu de dades de caràcter personal, titularitat de la Universitat Ramon Llull Fundació, i s’utilitzaran exclusivament per a la gestió administrativa que requereixi la seva participació en aquest acte. En qualsevol cas, el cessionari pot exercir, en relació a les seves dades personals, els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Per exercir els esmentats drets i per qualsevol aclariment, pot enviar un correu electrònic a acteinaugural@url.edu.


De acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de septiembre, de protección de datos de carácter personal, y de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, los datos suministrados se incorporarán en un archivo de datos de carácter personal, titularidad de la Universidad Ramon Llull Fundación y se utilizarán exclusivamente para la gestión administrativa que requiera su participación en este acto. En cualquier caso, el cesionario puede ejercer, en relación a sus datos personales, los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Para ejercer los mencionados derechos y para cualquier aclaración, puede enviar un correo electrónico a acteinaugural@url.edu.


According to the provisions of the Organic Law 15/1999 of 13th December on the Protection of Personal Data, and the Law 34/2002 of 11th July on Information Society and Electronic Commerce Services, the personal data given will be included in a Universitat Ramon Llull Fundació personal data file, and will be used exclusively for the administrative treatment of this petition. In any case, the personal data subject can exercise the rights of objection, access, rectification, and erasure according to the Organic Law 15/1999 of 13th December. For exercising those rights and for other questions please send an email to acteinaugural@url.edu.